یکی از مسائلی که بسیار زیاد در برندینگ مورد توجه قرار می­ گیرد انتخاب اسامی برای برندهاست که به طور ذاتی معنی­ دار باشد. بنابراین، این اسامی خود منتقل­ کننده اطلاعات مربوط به محصول می­ باشند. نام یک برند می­ تواند به طرق مختلفی معنی­ دار شود. به طور مثال، نام برند می­ تواند برای تقویت معنایی و مفهومی گروه محصولات متناظر انتخاب شود، یا برای ویژگی­ ها و منافع به خصوصی که میزان فروش برند را افزایش می­ دهند، باشد. انتخاب خردمندانه یک اسم معنی­ دار می­ تواند جایگاه یابی برند را راحت­ تر کند. کلر و همکارانش (1998)

از نام برند به عنوان گره کلیدی که باعث گسترش فعالیت­ هایی موثر در شناخت برند محسوب می­ شود یاد کرده­ اند. نام برند، آگاهی از برند را توسعه می­ دهد؛ از این نگاه نام برند مفهومی اولیه برای تصویرپردازی در خصوص برند کاربری دارد و نتیجه آن ایجاد ارزش ویژه مشتری محور برای برند خواهد بود. (هدینگ، 2008)

 

 

 منبع : برندتک

مطالب مرتبط :   برند سازی | ابعاد برندبرند سازی | برندینگتعریف آگاهی برند | دانش برندتعریف برند از دید کلی و جامع نگرریشه لغوی برند